سیم بندی S7-300

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/02/PLC-MEN-1.jpg سیم بندی S7-300 این PLCهای سری S7-300 از قسمت های مختلفی تشکیل شده اند که به هر کدام از این قسمت ها ماژول گفته می شود. به منظور عملکرد مناسب PLC باید ماژول ها را به نحو صحیح به یکدیگر متصل نموده )پیکر بندی سخت افزاری به صورت عملی( و توسط نرم [...]