آموزش PLC pdf زیمنس S400

pdf زیمنس S400: یک ایستگاه اتوماسیون به یک مجموعه ماژولهاي سخت افزاري کنترل سیستم اتوماسیون پلنت مبتنی بر سامانه DCS فرآیندي زیمنس PC S7 اطلاق میشود، که شامل ماژولهاي تغذیه PS ماژولهاي ،CPU ماژول شبکه ارتباطی CP و ماژولهاي ورودي/خروجی مرکزي و توزیع شده RIO است. هسته مرکزي سامانه اتوماسیون PC S7 را CPUهاي سري S7-400تشکیل میدهد و لذا سامانه اتوماسیون بسته به [...]