ارتباط بین HMI-وین تک و PLC-LOGO

ابتدا می بایست تنظیمات HMI-weintek را به صورت زیر انجام دهید : HMI-weintek توسط نرم افزار EasyBuilder8000 برنامه ریزي می شود.در تصویر زیر ابتدا پروژه ي جدید در نرم افزار ایجاد و تنظیمات را به صورت زیر انجام دهید. http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/11/وین-تک1.jpg   سپس در قسمت Model براساس HMI موجود را انتخاب و در ادامه گزینه OK را می زنیم: http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/11/وین-تک2.jpg [...]