آشنایی با پروتکل HART

پروتکل HART  امکانات زیادي را حتی براي عملیات نصب تجهیزاتی که به حلقه هاي متداول 4-20میلی آمپر مجهزند, فراهم می کند .دستگاههایی که با HARTکار می کنند,سیگنالهاي اطلاعاتی خود را از طریق خطوط ارتباطی متداول 4-20 میلی آمپر منتقل می کنند .این ویژگی ،دستگاههاي فیلد را قادر می سازد که به سادگی نصب و راه [...]