آشنايي با مباني PLC

مباني PLC ها تاريخچه كوتاهي دارند و از تولد اولين آنها عمر چنداني نمي گذرد . اولين PLC ها در دهه 70براي استفاده در صنايع اتوموبيل سازي طراحي شدند. نخستين بار كنترلرهاي برنامه پذير توسط شركت Modiconدر سال 1968به در صنعت معرفي شدند كه با هدف جايگزيني رله هاي مكانيكي از آنها استفاده مي شد. [...]