فیلدباس چیست؟

فیلدباس به هر باسی که تجهیزات داخل سایت را به یکدیگر و یا به سیستم کنترل مرکزي وصل نماید، گفته می شود . Profibusو DNET , CAN , Foundation Fieldbus نمونه هایی از فیلدباس می باشند . فیلدباس یک سیستم ارتباط دو طرفه ، سریال و تمام دیجیتال می باشد که تجهیزات سطح فیلد از جمله سنسورها [...]