طریقه وارد کردن برنامه به PLC LOGO

طریقه وارد کردن برنامه به PLC LOGO   ماژول LOGO بر اساس قوانين مدارات منطقي كار مي كند ودر شرايط برنامه ريزي آن به ورودي هاي يك برنامه مداري برميگردد وبرنامه ريزي از دو طريق امكان پذير است . LOCAL -1 از طريق صفحه كليد روي دستگاه ( در LOGO هايي كه داراي صفحه [...]