دریافت اطلاعات توسط PLC S7-1200

دریافت اطلاعات توسط PLC S7-1200 تحت استاندارد RS422-PT براي این منظور می بایست پس از ایجاد پروژه در محیط ، Device Configuration کارت CM 1241را به صورت زیر انتخاب نماییم http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/05/tia-1200-plcmen.jpg http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/05/tia-1200-1.jpg سپس با کلیک راست برروي کارت و انتخاب گزینه properties تنظیمات را به صورت زیر انجام می دهیم [...]