انکدر چیست؟؟؟؟

انکدر چیست؟ به طورکلی انکدر به تجهیزی گفته میشودکه یک حرکت مکانیکی(خطی و دورانی)رابه سیگنال الکتریکی تبدیل کرده تابتوان مشخصه های متفاوتی راازآن سیگنال مورداستفاده قرارداد،یابه طور ساده تر انکدرها وسیله ای هستندکه حرکت دورانی یاخطی رابه سیگنال دیجیتالی ۰ یا۱ تبدیل می کنندالبته ناگفته نماندکه بعضی از انکدرها خروجی آنالوگ(۰ تا ۱۰ولت ویا [...]