سنسور خازنی چگونه کار می کند؟

سنسور خازنی سنسورهاي بدون تماس و بدون اتصال الكتريكي هستندكه درمقابل فلزات واغلب غيرفلزات عمل مي نمايند.اين سنسورهانوع دیگری ازسنسور های مجاورتی می باشندکه شباهت زیادی به سنسورهای القایی دارندوبراي كنترل سطوح درمخازن که بامحتوای موادپودري ومايع پرشده اندمناسب ميباشند.همچنين ازآنها مي توان به عنوان مولدپالس به منظور كنترل وضعيت برنامه ماشين آلات براي شمارنده هاوآشكارسازي تقريباتمام موادفلزي وغيرفلزي استفاده [...]