فایل کامل آموزش Eplan P8

نرم افزار Eplan برنامهاي جامع و سريع و حرفهاي جهت طراحي و ايجاد نقشههـاي سيـستمهـاي كنترلـي، پنومـاتيكي و ...ميباشد. آموزش Eplan علاوه بر ترسيم نقشههاي اسكماتيك الكتريكي و پنوماتيكي قابليت ايجاد خودكار خروجيهـاي زيـر را داراسـت كـه باعث سرعت و دقت بيشتر در كار ميشود. Wiring list Cable overview Terminal connection diagram Table of contents page [...]