وارد کردن برنامه لوگو

طریقه وارد کردن برنامه لوگو ماژول LOGO بر اساس قوانين مدارات منطقي كار مي كند ودر شرايط برنامه ريزي آن به ورودي هاي يك برنامه مداري برميگردد وبرنامه ريزي از دو طريق امكان پذير است . LOCAL -1 از طريق صفحه كليد روي دستگاه ( در LOGO هايي كه داراي صفحه كليد هستند.) امكان پذير [...]