دانلود نرم افزار Automation Studio مستند سازی پروژه

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/01/automation-studio.jpg نرم افزار Automation Studio درمقابل دیگرسیستمهای موجوددرحوزه طراحی صنعتی،مرزهای نوآوری راپشت سرگذاشته است وبه عنوان یک راه حل نرم افزاری جامع وکارادر طراحی، شبیه سازی،تست واشکال زدایی المان هاومدارات الکتریکی،هیدرولیک، پنوماتیک،سیستم های کنترل، HMIومخابرات کاربرددارد. این نرم افزار امکان ترکیب تکنولوژی های مختلف رادرجهت طراحی،مستندسازی وشبیه سازی سیستم های کامل میسرنموده است. [...]