کاربرد رله کنترل فاز

رله کنترل فاز اضافه جریان سه فاز کنترل بار جایگزینی مناسب برای رله ھای بی متال است که در موارد زیر کاربرد دارد: _ جلوگیری از سوختن موتورھای سه فاز در ھنگام اضافه بار، دو فاز شدن و اتصال کوتاه حفاظت ژنراتورھا و ترانس ھای قدرت در مقابل اضافه بار و اتصال کوتاه . _ [...]