کاربرد صنعتی اترنت چیست؟

در سال ۳۷۹۱پژوهشگری با نام ” ” Metcalfe در مرکز تحقیقات شرکت زیراکس، اولین شبکه اترنت را بوجود آورد. هدفوی ارتباط کامپیوتر به یک چاپگر بود. وی روشی فیزیکی بمنظور کابل کشی بین دستگاههای متصل بهم در اترنت ارایه نمود .اترنتدر مدت زمان کوتاهی بعنوان یکی از تکنولوژی های رایج برای برپاسازی شبکه در [...]