نصب و سیم بندی PLC logo

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2016/12/نصب-plc-963x1024.jpg نصب و سیم بندی PLC logo ابعاد نصب LOGO با استاندارد DIN43880 سازگار مي باشد. نصب LOGO به دوصورت امكان پذير است. 1- نصب ديواري 2- نصب روي ريل در نصب LOGO بايد دقت شود ، كه ماژولهاي Expand شده به ماژول اصلي ، داراي ولتاژ يكسان باشند. تنها استثنائي كه وجود [...]