چگونگی راه اندازی پمپ توسط سافت استارت

http://www.plcmen.ir/wp-content/uploads/2017/02/Sol.jpg اولاً در پمپ سافت استارت هنکام  راه اندازي جریان را به میزان زیادي محدود میکند بدین ترتیب تنشهاي الکتریکی وارده به شبکه و موتور را میگیرد . حتما توجه دارد كه جریان راه اندازي یک موتور با اتصال مستقیم آن به شبکه حدود 6 برابر جریان اسمی موتور است. یعنی یک موتوري [...]