خواندن پلاک موتور

پلاک موتور ھای جریان متناوب: روی پلاک موتور ھا ولتاژ نامی سیم پیچ ھا نوشته شده مثلا ٣٨٠/٢٢٠ ولتاژ کمتر نشانگر ولتاژ ھر کلاف خواھد بود پس باید اتصال موتور طوری انجام شود که ولتاژ بیشتری به آن نرسد یعنی این موتور به صورت ستاره کار خواھد کرد اگر بر روی پلاک موتور ۶۶٠/٣٨٠نوشته باشد [...]