در برنامه نويسي ساختار يافته براي PLC ميتوان برنامه يك پروژه را بر جسب محتواي آن تقسيم بندي كرده و هر قسمت از برنامه را در يـك بلوك جداگانه نوشت. سپس بلوكها را بر اساس نياز در برنامه بلوكهاي ديگر فراخواني كـرد. بلـوكهـاي FC و FB بلـوك هـائي هستند كه توسط برنامه نويس ايجاد، برنامه ريزي و در بلوكهاي ديگر فراخواني ميشوند. فراخواني FBها در بلوكهاي ديگر نياز به DB اختصاصي است كه داده هاي مورد نياز برنامه فراخواني شده در آن قرار ميگيرند. علاوه بر اين دادههاي اين DBها در بخشهاي ديگر از برنامه قابل استفاده هستند. بلوكهاي ،FC بلوك DB اختصاصي ندارند داده هاي حافظه هاي محلي اين بلوكهـا فقـط در موقع فراخواني اين بلوك معتبر بوده و در خارج از آن اعتباري ندارند.
در نرم افزار
Simatic Manager بلوكهائي به نامهاي SFC و SFB وجود دارند كه عملكرد آنها شبيه كار FC و FB هستند ايـن نوع بلوكها را طراح نرم افزار از قبل براي منظورهاي خاص آماده كرده و در اختيار كاربران قرار داده است. برنامه نويسي ساختار يافته موجـود در اين بلوكها شامل برنامههاي عمومي مورد نياز در صنعت اتوماسيون و برنامههاي مربوط به بكار گيري ماژولهـاي خـاص سـازنده PLC هستند. براي برنامه ريزي، PLC بلوكهاي ديگري به نام ۸OB ها وجود دارند كه از پيش توسط طراح نرم افزار بـراي منظورهـاي خاصـي آماده شده اند. محتواي اين بلوكها توسط كاربر برنامه ريزي و توسط Operating System در زمانهاي خاص فراخواني ميشـوند.
در شكل زیر جايگاه فراخواني همه بلوكها در برنامه نشان داده شده است.

براي تقسيم بندي برنامه ي يك پروژه، مي توان برنامه هاي عملياتي كه اجراي آنها تكـرار مـيشـوند، و همچنـين برنامـه هـائي كـه غيرتكراري بوده ولي بر حسب نوع عمل كرد دسته بندي شده اند را در بلوكهاي FC و FB مجزا نوشته و آنها را در برنامه بلـوكهاي ديگر فراخواني كرد. براي عيب يِابي برنامه طراحي شده و يا عيب يابي تجهيزات ابزار دقيق موجود در، Plant ميتوان هر يـك از بلـوكهـاي FC و FB مربوطه را جداگانه پايش ۱ كرد. در برنامه نويسي براي PLC ميتوان دادههاي يك برنامه را بر اساس مضامين مختلف گروه بندي كرده، و هر گروه از اين داده را در يك DB اشتراكي ۲ بطور مجزا وارد كرد. با ايجاد اين نوع بلوكها، ميتوان هر يك از آنها را در قسمتهاي مختلف برنامه بـاز و از داده هاي آنها در آن قسمت از برنامه استفاده كرد. همچنين در صورت نياز ميتوان، در موقع اجراي برنامه، دادههاي اين بلوكهـا را پايش كرد.

بخوانید  توربین بادی